ثبت سفارش

0 مشتریان خوشحال
0 پروژه در حال اجرا
0 پروژه های کامل شده
0 تعداد همکاران

ثبت سفارش پروژه

شما می توانید از طریق فرم زیر یا ایمیل سایت یا تلگرام سایت اقدام به ثبت سفارش کنید.در قسمت توضیعات قیمت پیشنهادی و زمان تحویل پروژه وهمینطور توضیعات کاملی در مورد پروژه خود را ارسال کنید . ملاک ما برای قیمت گذاری توضیحات شماست.

ثبت سفارش

ثبت سفارش وبرسی آن

بعد از اعتماد شما و سپردن انجام پروژه خود به شرکت ما پروژه شما برای فریلنسرهای مرتبط با پروژه فرستاده می شود.بعد از برسی پروژه واراپه قیمت از طرف فریلنسرها بهترین فریلنسرها وبهترین قیمت ها را به شما اطلاع میدهیم تا فریلنسر پروژه خود را انتخاب کنید. این پروسه با توجه به وقت شما بین 1 ساعت تا 24ساعت متغیر است.

شروع انجام کار

برای شروع کار 25 درصد از مبلغ توافق شده به عنوان پیش پرداخت واریز شده و کار انجام پروژه شما شروع می شود. اگر مایل باشید، میتوانید از تمام مراحل انجام پروژه اطلاع داشته باشید.

تسویه حساب و ارسال پروژه

پس از پایان پروژه دمویی از ان برای شما ارسال می شود و پس از تسویه حساب کامل با شرکت پروژه با توضیحات آن برای شما ارسال می شود .ما به مدت 48 ساعت مبلغ واریزی شما را نزد خود نگه می داریم که در صورت ایراد در پروژه آن را برای فریلنسر فرستاده تا باز نگری شود و در صورت برطرف نشدن ایراد برای فریلنسر دیگر ارسال می شود یا پول شما به صورت کامل برای شما ارسال می شود.

قوانین مقررات